Welkom bij Econe

Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de opdrachtgever betaling in 2 fasen in acht te nemen. Bij orders kleiner dan €10.000,- dient de 1e fase omvattend 30% van het orderbedrag per ommegaande voldaan te worden. Bij orders groter dan of gelijk aan €10.000,-  dient de 1e fase omvattend 50% van het orderbedrag per ommegaande te worden voldaan. De 2e fase, resterende 70% respectievelijk 50% van het totale factuurbedrag dient binnen 8 dagen, of indien anders vermeld op factuur, na ontvangst van de factuur, zonder enig beroep op verrekening, aan Econe te worden voldaan. Alle betalingen geschieden op een door Econe aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Bij nieuwe klanten van Econe wordt er bij orders kleiner dan €10.000,00 voor de eerste twee orders een factuur voor het gehele bedrag bij opdracht in rekening gebracht. De order wordt in behandeling genomen zodra deze is voldaan.
 3. Indien de factuur levering en montage omvat kan er een tussentijdse facturering plaatsvinden tussen de 1e en 2e fase van facturering.
 4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn aangegeven op de opdrachtbevestiging en anders de termijn van 8 dagen dan is de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd
  van 8% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Econe op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Econe heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
  Econe kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Indien betaling binnen 14 dagen na factuurdatum geschiedt zal door Econe geen toeslag in rekening worden gebracht.
 8. Indien betaling na 14 dagen geschiedt is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 2%, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 9. Econe behoudt het recht om bestellingen c.q. opdrachten niet uit te leveren/voeren totdat alle betalingsverplichtingen aan Econe door de opdrachtgever is voldaan.
 10. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.