Welkom bij Econe

Garantie

  1. Econe garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken.

  2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en opdrachtgever van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Econe.

  3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 24 maanden na levering. Tenzij de specifieke productgaranties expliciet anders vermelden.

  4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Econe de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van Econe, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan Econe te retourneren en de eigendom aan Econe te verschaffen. Artikel 14 is van overeenkomstige toepassing.

  5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Econe, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

  6. Indien de door Econe verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.