Welkom bij Econe

Levering

  1. Indien levering geschiedt op basis van “Incoterms”, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing zijn.

  2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Econe deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

  3. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Econe gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever.

  4. Indien de zaken worden bezorgd is Econe gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

  5. Indien Econe gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan Econe ter beschikking heeft gesteld.

  6. Econe is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Econe is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.